Про нас

Мета створення і завдання кредитної спілки
1. Кредитна спілка „Довіра ” – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
2. Завдання кредитної спілки полягають у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом КС «Довіра».

Принципи діяльності кредитної спілки
Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:
добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
рівноправність членів кредитної спілки;
самоврядування;
гласність.

Юридичний статус кредитної спілки

Кредитна  спілка:
-  є  юридичною  особою,  має   самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку;
- набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону;
- може укладати від свого імені договори та інші правочини, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою правочинів, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону;
- може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки;
- не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами. Кредитна спілка може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину;
- може бути членом асоціацій кредитних спілок та об’єднань кредитних спілок;
- діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами;
- несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.